Întrucât perioada care urmează va crea nesiguranţă pentru întreprinzători şi pentru întreg mediul de afaceri în general, Cabinetul de Avocat “Mihai Șuler” vă oferă o gamă completă de servicii şi soluţii pentru toate problemele cu relevanţă juridică.


Astfel, asigurăm servicii de consultanță, asistență și reprezentare adaptate cerințelor fiecărui client, în următoarele domenii de practică:

Drept societar

Acordarea de consultanță și asistență juridică privind înființarea de societăți comerciale și organizații non-profit (asociații, fundații, etc.).


Acordarea de consultanță și asistență juridică în legătură cu fuziunea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale.


Acordarea de asistență juridică, consultanță și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului privind modificările care intervin în activitățile societăților comerciale, menționând în acest sens:

 • modificarea actelor constitutive;
 • majorarea/reducerea capitalului social;
 • cesiunea părților sociale, intrarea/retragerea asociaților;
 • numirea de administratori/cenzori;
 • înființarea/radierea punctelor de lucru, sucursalelor, filialelor;
 • schimbarea sediului social;
 • modificarea denumirii societății;
 • completarea obiectelor de activitate, etc.

Acordarea de consultanță și asistență juridică cu privire la redactarea, negocierea și modificarea contractelor, precum și cu privire la orice alte aspecte circumscrise dreptului societar.


Litigii și arbitraj

Cabinetul de avocat “Mihai Şuler” asigură reprezentarea clienților în litigii de orice natură, în fața instanțelor de fond, apel și recurs, precum și în fața curților de arbitraj.

Astfel, biroul nostru asigură clienților:

 • asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor în acțiunile de drept comun ori speciale în vederea recuperării creanțelor de la diverși debitori;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii izvorâte din raporturi de muncă;
 • asistență juridică și reprezentare în cazul litigiilor de divorț și partaj judiciar;
 • asistență juridică și reprezentare în materie de contravenții;
 • asistență juridică și reprezentare în procedura insolvenței;
 • asistență juridică și reprezentare în fața organelor de cercetare penală și a instanțelor de judecată în cazul litigiilor de drept penal;
 • redactarea tuturor înscrisurilor și actelor necesare pentru buna desfășurare a procesului, respectiv: cereri de chemare în judecată, apeluri, recursuri, întâmpinări, interogatorii, note de ședință, obiective ale expertizelor judiciare, etc;
 • asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor de executare silită, incluzând: reprezentarea în fața executorului judecătoresc în vederea efectuării formalităților necesare înregistrării cererii de executare, precum și participarea efectivă la desfășurarea procedurilor de executare.

Dreptul muncii

Cabinetul de avocat “Mihai Şuler” asigură servicii juridice constând în consultanță, asistență și/sau reprezentare în domeniul dreptului muncii, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

 • redactarea contractelor individuale de muncă;
 • redactarea contractelor colective de muncă;
 • consilierea juridică cu privire la problemele de muncă;
 • întocmirea regulamentelor de ordine interioară, fișa postului;
 • redactarea de opinii legale pentru probleme de dreptul muncii;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigiile de muncă.

Dreptul asigurărilor

Cabinetul de avocat “Mihai Şuler” asigură servicii juridice constând în consultanță, asistență și/sau reprezentare în domeniul asigurărilor, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

 • consultanţă privind legislaţia în domeniul asigurărilor de bunuri, de persoane, de riscuri financiare, de transport şi de răspundere civilă;
 • asistare şi reprezentare în soluţionarea cauzelor de daună şi acordarea despăgubirilor, atât în materie civilă cât și penală.

Dreptul proprietății intelectuale

Cabinetul de avocat “Mihai Şuler” asigură servicii juridice constând în consultanță, asistență și/sau reprezentare în domeniul proprietății intelectuale, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

 • consultanță în legătură cu proprietatea intelectuală în Romania;
 • redactarea de contracte în legătură cu proprietatea intelectuală;
 • asistență și reprezentare în fața autorităților în legătură cu protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

Insolvență

Având în vedere relațiile de conlucrare existente între biroul nostru și o serie de societăți profesionale de insolvență care își desfășoară activitatea atât în București cât și în alte puncte teritoriale din țară, Cabinetul de Avocat „Mihai Şuler” oferă clienților săi o gamă completă de servicii juridice privind procedura insolvenței.

Astfel, Cabinetul de Avocat „Mihai Şuler” asigură servicii juridice constând în consultanță, asistență și/sau reprezentare specifice procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

 • analizarea creanțelor datorate de către debitori;
 • redactarea, semnarea și depunerea cererii de admitere a creanței;
 • redactarea, semnarea și depunerea a oricăror alte cereri necesare în cursul procedurii;
 • reprezentarea în fața instanței de fond, precum și în fața instanțelor de recurs;
 • reprezentarea cliențlor în cadrul Adunărilor Creditorilor;
 • analizarea, în ansamblu, a procedurii insolvenței și identificarea actelor și/sau măsurilor ce ar aduce atingere drepturilor clienților noștri;
 • redactarea de rapoarte lunare de informare privind desfășurărea procedurii insolvenței.